Profesor dr Dragica Minić

Naučni savetnik

Untitled Document

Program predmeta fizička hemija:

Uvod. Sadržaj i metode fizičke hemije. Elektronska struktura atoma. Atomski modeli i klasična fizika. Borova teorija atoma. Atom vodonika i vodoniku sličnih jona. Višeelektronski atomi. Paulijev princip. Elektronska konfiguracija atoma. Periodni sistem elemenata. Periodične osobine elemenata. Energijski nivoi i spektri višeelektronskih atoma. Rendgenski spektri atoma. Hemijska veza i struktura molekula. Vrste hemijskih veza. Jonska veza. Kovelantna veza. Metoda valentne veze. Metoda molekulskih orbitala. Hikelova teorija. p molekulske orbitale. Metalna veza. Teorija hemijske veze u kompleksima. Električna i magnetna svojstva molekula Električna svojstava. Magnetna svojstva. Međumolekulske sile. Privlačne međumolekulske sile. Odbojne međumolekulske sile. Potencijalna energija ukupnog međumolekulskog dejstva. Vodonična veza. Molekulski spektri. Rotacioni spektri. Vibracioni spektri. Ramanski spektri. Elektronski spektri. Fluorescentni i fosforescentni spektri. Stimulisana emisija (laseri), Fotoelektronski spektri. Spektri rezonancije. Hemijska termodinamika. Prvi zakon termodinamike. Unutrašnja energija. Termohemija. Drugi princip termodinamike. Entropija. Gibsova i Helmholcova slobodna energija. Termodinamički potencijali. Parcijalna molarna zapremina, parcijalna molarna entalpija. Hemijski potencijal. Hemijska ravnoteža. Kontanta ravnoteže. Termodinamički pristup ravnoteži. Treći zakon termodinamike. Formulacija trećeg zakona termodinamike. Nernstova toplotna teorema. Određivanje apsolutne entropije. Treći zakon i ravnoteža hemijske reakcije. Gasno stanje. Idealno gasno stanje. Kinetička teorija gasova. Realno gasno stanje. Čvrsto stanje materije. Struktura čvrste materije. Struktura kristala. Energija kristalne strukture. Ispitivanje strukture kristala. Formiranje kristalne strukture. Ravnoteža faza. Uslovi ravnoteže faza. Pravilo faza. Dijagram stanja. Vrste faznih prelaza. Rastvori i ravnoteža faza. Koligativna svojstva. Dvokomponentni sistemi. Neidealni rastvori. Fizička hemija granične površine. Površinski napon. Adsorpcija. Koloidi i makromolekuli. Disperzni sistemi. Koloidni sistemi. Koloidna svojstva. Makromolekuli. Hemijska kinetika Formalna kinetika. Kinetika složenih reakcija. Teorija sudara za reakcije u gasnom stanju. Teorija apsolutnih brzina reakcije. Katalitičke reakcije. Uticaj elektromagnetnog zračenja na hemijske reakcije. Elektrolitički rastvori. Faradejevi zakoni elektrolize. Provodljivost elektrolita. Teorija elektroprovodljivosti. Galvanski elementi. Potencijal na dodiru faza. Vrste galvasnkih elemenata. Merenje EMS. Merenje pH vrednosti.

Literatura

 • D. Minić i A. Antić-Jovanović, Fizička hemija, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju i Biološki fakultet 2005

naslovna_strana

Lista predavanja:

 • Uvodni čas. Sadržaj i metode fizičke hemije. Elektronska struktura atoma. Atomski modeli i klasična fizika. Borova teorija atoma. Atom vodonika i vodoniku slični joni.
 • Višeelektronski atomi. Paulijev princip. Elektronska konfiguracija atoma. Periodni sistem elemenata. Periodične osobine elemenata. Energijski nivoi i spektri višeelektronskih atoma. Rendgenski spektri atoma.
 •  Hemijska veza i struktura molekula. Vrste hemijskih veza. Jonska veza. Kovelantna veza. Metoda valentne veze. Metoda molekulskih orbitala. Hikelova teorija. p molekulske orbitale. Metalna veza. Teorija hemijske veze u kompleksima.
 • Električna i magnetna svojstva molekula Električna svojstva. Magnetna svojstva.
 • Međumolekulske sile. Privlačne međumolekulske sile. Odbojne međumolekulske sile. Potencijalna energija ukupnog međumolekulskog dejstva. Vodonična veza.
 • Molekulski spektri. Rotacioni spektri. Vibracioni spektri. Ramanski spektri.
 • Elektronski spektri. Fluorescentni i fosforescentni spektri. Stimulisana emisija (laseri), Fotoelektronski spektri. Spektri rezonancije.
 • Hemijska termodinamika. Prvi zakon termodinamike. Unutrašnja energija. Termohemija.
 •  Drugi princip termodinamike. Entropija. Gibsova i Helmholcova slobodna energija.
 •  Termodinamički potencijali. Parcijalna molarna zapremina. Parcijalna molarna entalpija. Hemijski potencijal.
 • Hemijska ravnoteža. Kontsnta ravnoteže. Termodinamički pristup ravnoteži.
 • Treći zakon termodinamike. Formulacoija trećeg zakona termodinamike. Nernstova toplotna teorema. Određivanje apsolutne entropije. Treći zakon i ravnoteža hemijske reakcije.
 • Gasno stanje Idealno gasno stanje. Kinetička teorija gasova. Realno gasno stanje.
 •  Čvrsto stanje materije. Struktura čvrste materije. Struktura kristala. Energija kristalne strukture. Ispitivanje strukture kristala. Formiranje kristalne strukture.
 • Ravnoteža faza. Uslovi ravnoteže faza. Pravilo faza. Dijagram stanja. Vrste faznih prelaza.
 •  Rastvori i ravnoteža faza. Koligativna svojstva. Dvokomponentni ssitemi. Neidealni rastvori.
 • Fizička hemija granične površine. Površinski napon. Adsorpcija.
 • Koloidi i makromolekuli. Disperzni sistemi. Koloidni sistemi. Koloidna svojstva. Makromolekuli.
 • Hemijska kinetika Formalna kinetika. Kinetika složenih reakcija. Teorija sudara za reakcije u gasnom stanju. Teorija apsolutnih brzina reakcije. Katalitičke reakcije. Uticaj elektromagnetnog zračenja na hemijske reakcije.
 • Elektrolitički rastvori. Faradejevi zakoni elektrolize. Provodljivost elektrolita. Teorija elektroprovodljivosti.
 • Galvanski elementi. Potencijal na dodiru faza. Vrste galvasnkih elemenata.

Spisak vežbi:

Prvi kolokvijum

 • Određivanje toplote reakcije
 • Određivanje molekulske mase krioskopski
 • Određivanje nepoznate koncentracije primenom Lambert-Beerovog zakona
 •  Određivanje molarne refrakcije

      Drugi kolokvijum

    • Određivanje aktivnosti jona u rastvoru
    • Određivanje konstante brzine inverzije saharoze
    • Merenje EMS elektrohemijske ćelije

     

Program kolokvijuma za vežbe:

Prvi kolokvijum:

METODE ODREĐIVANJA STRUKTURE MOLEKULA : Molekulska spektroskopija, Beerov zakon, spektrofotometri. Prelamanje svetlosti. Specifična i molekulska refrakcija. Tipovi refraktometara. Optička aktivnost,  polarimetrija.

TERMODINAMIKA: Prvi princip termodinamike. Toplota, temperatura, unutrašnja energija. Funkcije stanja. Entalpija. Toplota nastajanja, sagorevanja, rastvaranja, toplota  neutralizacije. Kalorimetrija, tipovi kalorimetara, korekcije. Hesov  zakon. Toplotni kapacitet, Kirhohov zakon. Drugi princip termodinamike, entropija. Slobodna energija i funkcija  rada. Slobodna energija i hemijska ravnoteža. Treći princip termodinamike, termodinamička temperaturska skala.

RAVNOTEŽA FAZA: Gipsov zakon faza. Definicija  komponente, faze i stepena slobode. Primer  faznog dijagrama vode. Binerni tecni sistemi - potpuno mešljive tečnosti. Idealni tečni sistemi. Raulovi zakoni,  odstupanja. Destilacija  homogenih binernih smeša, zavisnost tačke kljucanja od koncentracije.

KOLIGATIVNE OSOBINE RASTVORA: Razblaženi rastvori. Zavisnost napona pare rastvora i rastvarača od  temperature. Određivanje  molekulske  mase ebulioskopski i krioskopski. Bekmanov termometar.

Drugi kolokvijum:

ELEKTROHEMIJA: Dejstvo električne struje na elektrolite. Faradejevi zakoni elektroiize. Omov zakon. Definicija kulona. Provodljivost elektrolita i zavisnost od koncentracije. Provodljivost pri beskonačnom razbiaženju. Uticaj temperature. Određvanje otpora Vinstonovim mostom. Tipovi elektroda. Elektrodni potencijal, standardni elektrodni potencijal. Vodonicna skala potencijala. Kompenzaciona metoda za merenje EMS. Normalni elementi. Aktivitet jona, srednji aktivitet jona. Određivanje koeficijenta aktivnosti pomoću merenja EMS.

HEMIJSKA KINETIKA: Brzina, red i molekularnost hemijske reakcije. Hemijske re-akcije prvog reda: izraz za brzinu. Hemijske reakcije drugog reda: izraz za brzinu. Konstanta brzine hemijske reakcije, zavisnost od temperature.   Poluvreme   hemijske   reakcije, Hemijska reakcija kisele hidrolize saharoze. Metoda poluvremena, integralna i tangentna metoda za odredivanje kinetičkih parametara reakcije.

Untitled Document E-mail: dragica@ffh.bg.ac.yu, tel. +381 11 3336689, adresa: Fakultet za fizicku hemiju, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd